+49 (0)9141 40510 | ✉ info@dotlux.de | Retoure | Karriere

Algemene voorwaarden

 

§ 1 Algemeen, toepassingsgebied

(1) Deze Algemene Voorwaarden (AV) gelden voor al onze zakelijke relaties met onze klanten (hierna: “Koper”). De AV gelden alleen als de koper een ondernemer (§ 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

 

(2) De AV gelden in het bijzonder voor overeenkomsten voor de verkoop en/of levering van roerende goederen (hierna ook: “goederen”), ongeacht of wij de goederen zelf produceren of bij leveranciers inkopen (§§ 433, 651 BGB). De AV in hun respectievelijke versie gelden ook als raamovereenkomst voor toekomstige overeenkomsten voor de verkoop en/of levering van roerende goederen met dezelfde koper, zonder dat wij er in elk afzonderlijk geval opnieuw naar hoeven te verwijzen; wijzigingen van onze AV in dit geval zullen wij de koper onmiddellijk meedelen.

 

(3) Uitsluitend onze AV gelden. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de koper maken alleen deel uit van het contract indien en voor zover wij uitdrukkelijk met hun geldigheid hebben ingestemd. Dit toestemmingsvereiste geldt in ieder geval, bijvoorbeeld ook wanneer wij de levering aan de koper zonder voorbehoud in de kennis van de AV van de koper uitvoeren.

 

(4) Individuele afspraken met de koper in individuele gevallen (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben in ieder geval voorrang op deze AV. Een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging is bepalend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten.

 

(5) Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen die de koper na het sluiten van het contract aan ons moet doen (bijv. vaststelling van termijnen, kennisgeving van gebreken, verklaring van terugtrekking of vermindering) moeten schriftelijk worden gedaan om geldig te zijn.

 

(6) Verwijzingen naar de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen hebben slechts een verduidelijkende betekenis. Derhalve zijn de wettelijke bepalingen ook zonder een dergelijke verduidelijking van toepassing voor zover zij in deze AV niet rechtstreeks zijn gewijzigd of uitdrukkelijk zijn uitgesloten.

 

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dit geldt ook wanneer wij de koper catalogi, technische documentatie (bijv. tekeningen, plannen, berekeningen, verwijzingen naar DIN-normen), andere productbeschrijvingen of documenten – ook in elektronische vorm – ter beschikking hebben gesteld waarop wij ons eigendoms- en auteursrechten voorbehouden.

 

(2) De bestelling van de goederen door de koper geldt als bindend contractaanbod. Tenzij anders vermeld in de bestelling hebben wij het recht dit contractuele aanbod binnen 2 weken na ontvangst door ons te aanvaarden.

 

(3) De aanvaarding kan schriftelijk (bijv. door orderbevestiging) of door levering van de goederen aan de koper worden verklaard.

 

(4) Indien de klant zich na aanvaarding van het aanbod terugtrekt uit het contract om redenen die niet te wijten zijn aan de mogelijkheid om te leveren, behouden wij ons het recht voor verwerkings- en annuleringskosten ter hoogte van 20% van de netto bestelwaarde in rekening te brengen.

 

§ 3 Leveringstermijn en vertraging in de levering

(1) De leveringstermijn wordt individueel overeengekomen of door ons bij aanvaarding van de bestelling aangegeven.

 

(2) Indien wij om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (niet-beschikbaarheid van de dienst) de bindende leveringstermijnen niet kunnen nakomen, zullen wij de koper hierover onverwijld informeren en hem tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringstermijn meedelen. Indien de dienst ook binnen de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht ons geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken; wij betalen de eventueel reeds door de koper betaalde tegenprestatie onmiddellijk terug. Als geval van niet-beschikbaarheid van de prestatie in deze zin geldt met name het niet tijdig leveren door onze eigen leverancier, wanneer wij een congruente dekkingstransactie hebben afgesloten, ons noch onze leverancier schuld treft of wij in het individuele geval niet tot levering verplicht zijn.

 

(3) Het ontstaan van onze leveringsachterstand wordt bepaald volgens de wettelijke bepalingen. In ieder geval is echter een aanmaning door de koper vereist.

 

(4) De rechten van de koper volgens § 8 van deze AV en onze wettelijke rechten, in het bijzonder bij een uitsluiting van de prestatieplicht (bijv. door onmogelijkheid of onredelijkheid van nakoming en/of nakoming achteraf), blijven onaangetast.

 

§ 4 Levering, risico-overgang, aanvaarding, gebrek aan aanvaarding

  • De levering geschiedt af magazijn, tevens plaats van uitvoering. Op verzoek en op kosten van de koper worden de goederen naar een andere bestemming verzonden (verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering). Tenzij anders overeengekomen, zijn wij gerechtigd de wijze van verzending (met name transportonderneming, transportroute, verpakking) zelf te bepalen.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat uiterlijk bij de overdracht op de koper over. In geval van verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen, alsmede het risico van vertraging echter reeds over bij de levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien aanvaarding is overeengekomen, is dit bepalend voor de risico-overgang. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van het recht inzake opdrachten voor werken en diensten van overeenkomstige toepassing op een overeengekomen aanvaarding. Overdracht of aanvaarding wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de koper met de aanvaarding in gebreke blijft.

 

(3) Indien de koper met de aanvaarding in gebreke blijft, niet meewerkt of indien onze levering om andere, aan de koper toe te schrijven redenen wordt vertraagd, zijn wij gerechtigd vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade inclusief bijkomende kosten (bijv. opslagkosten) te verlangen. Daartoe berekenen wij een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10 per kalenderdag, vanaf de leveringstermijn of – bij gebrek aan een leveringstermijn – vanaf de mededeling dat de goederen klaar zijn voor verzending.

 

Het bewijs van hogere schade en onze wettelijke aanspraken (met name vergoeding van bijkomende kosten, redelijke schadevergoeding, opzegging) blijven onaangetast; het forfaitaire bedrag wordt echter verrekend met verdere geldvorderingen. De koper heeft het recht te bewijzen dat wij helemaal geen schade hebben geleden of dat de schade aanzienlijk lager is dan het bovengenoemde forfaitaire bedrag.

 

 § 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Tenzij in afzonderlijke gevallen anders is overeengekomen, gelden onze op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen, af magazijn, vermeerderd met de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.

 

(2) Bij verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering (§ 4 lid 1) draagt de koper de transportkosten af magazijn en de kosten van een eventueel door de koper gewenste transportverzekering. Indien wij de in het individuele geval werkelijk gemaakte transportkosten niet in rekening brengen, geldt een vast bedrag voor transportkosten (exclusief transportverzekering) als overeengekomen. Eventuele douanerechten, kosten, belastingen en andere overheidslasten zijn voor rekening van de koper. Transportverpakkingen en alle andere verpakkingen volgens de verpakkingsverordening nemen wij niet terug; zij worden eigendom van de koper, met uitzondering van europallets.

 

(3) De koopprijs is verschuldigd en betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum en levering of aanvaarding van de goederen. Bij overeenkomsten met een leveringswaarde van meer dan € 10.000 hebben wij echter het recht een aanbetaling van 30% van de koopprijs te verlangen. 30% van de koopprijs. Bij speciale aanvragen en private labels wordt bij de bestelling een aanbetaling van 30% van de koopprijs gedaan. 30% van de aankoopprijs wordt in rekening gebracht bij de bestelling. De aanbetaling is verschuldigd en betaalbaar binnen 7 dagen na ontvangst van de orderbevestiging.

 

(4) Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn is de koper in verzuim. Tijdens de verzuimperiode wordt over de koopprijs rente berekend tegen de op dat moment geldende wettelijke vertragingsrente. Wij behouden ons het recht voor verdere schade door verzuim te vorderen. Bij handelaren blijft onze aanspraak op de handelsrente (§ 353 HGB) onaangetast.

 

(5) De koper heeft slechts recht op verrekening of retentie voor zover zijn vordering rechtsgeldig is vastgesteld of onbetwist is. Bij gebreken aan de levering blijven de tegenrechten van de koper onaangetast, in het bijzonder op grond van § 7 lid 6 zin 2 van deze AV.

 

(6) Indien na afsluiting van de overeenkomst blijkt dat onze aanspraak op de koopprijs door het onvermogen van de koper om te betalen in gevaar komt (bijv. door een aanvraag tot opening van een insolventieprocedure), hebben wij het recht de nakoming volgens de wettelijke bepalingen te weigeren en ons – eventueel na het stellen van een termijn – uit de overeenkomst terug te trekken (§ 321 BGB). Bij overeenkomsten voor de vervaardiging van niet te rechtvaardigen zaken (op maat gemaakte producten) kunnen wij de terugtrekking onmiddellijk uitspreken; de wettelijke voorschriften over de ontheffing van het stellen van een termijn blijven onverlet.

 

 

 

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons het eigendom van de verkochte goederen voor totdat al onze huidige en toekomstige vorderingen uit de koopovereenkomst en een lopende zakenrelatie (gewaarborgde vorderingen) volledig zijn betaald.

(2)De goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen vóór de volledige betaling van de gewaarborgde vorderingen niet aan derden worden verpand of als zekerheid worden overgedragen. De koper moet ons onmiddellijk schriftelijk informeren, indien en voor zover derden over de goederen van ons beschikken.

3) Bij gedrag van de koper in strijd met de overeenkomst, in het bijzonder bij niet-betaling van de verschuldigde koopprijs, hebben wij het recht ons volgens de wettelijke bepalingen uit de overeenkomst terug te trekken en de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud en de terugtrekking terug te eisen. Indien de koper de verschuldigde koopprijs niet betaalt, kunnen wij deze rechten alleen doen gelden wanneer wij de koper vooraf zonder succes een redelijke termijn voor de betaling hebben gesteld of wanneer het stellen van een dergelijke termijn volgens de wettelijke bepalingen overbodig is.

 

(4) De koper is bevoegd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en/of te verwerken. In dit geval gelden bovendien de volgende bepalingen.

 

(a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de producten die ontstaan door het verwerken, mengen of combineren van onze goederen tegen hun volle waarde, waarbij wij als fabrikant gelden. Indien bij verwerking, vermenging of verbinding met goederen van derden hun eigendomsrecht blijft bestaan, verwerven wij het mede-eigendom in verhouding tot de factuurwaarden van de verwerkte, gemengde of gecombineerde goederen. Voor het overige geldt voor het ontstane product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

 

(b) De koper draagt hierbij tot zekerheid de vorderingen tegen derden uit de doorverkoop van de goederen of het product in hun geheel of ter hoogte van ons eventuele mede-eigendomsaandeel volgens de bovenstaande alinea aan ons over. Wij aanvaarden de overdracht. De in lid 2 genoemde verplichtingen van de koper gelden ook ten aanzien van de overgedragen vorderingen.

 

(c) De koper blijft bevoegd de vordering naast ons te innen. Wij verbinden ons ertoe de vordering niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, niet in gebreke blijft te betalen, geen verzoek tot opening van een insolventieprocedure is ingediend en er geen andere tekortkomingen in zijn betalingscapaciteit zijn. Is dit wel het geval, dan kunnen wij eisen dat de koper ons over de overgedragen vorderingen en hun schuldenaren informeert, alle voor de inning noodzakelijke informatie verstrekt, de desbetreffende documenten overhandigt en de schuldenaren (derden) van de overdracht in kennis stelt.

 

(d) Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 10% overtreft, geven wij op verzoek van de koper zekerheden naar onze keuze vrij.

 

 § 7 Vorderingen wegens gebreken van de koper

(1) Op de rechten van de koper in geval van materiële gebreken en gebreken aan de titel zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij hieronder anders is bepaald. In alle gevallen blijven de bijzondere wettelijke bepalingen onaangetast bij definitieve levering van de goederen aan een consument (verhaal van de leverancier volgens §§ 478, 479 BGB).

 

(2) De basis van onze aansprakelijkheid voor gebreken is vooral de overeenkomst die over de kwaliteit van de goederen is bereikt. De als zodanig aangeduide productbeschrijvingen (ook van andere fabrikanten), die vóór de bestelling aan de koper werden verstrekt of op dezelfde wijze als deze AV in het contract werden opgenomen, gelden als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen. Deze specificaties kunnen tijdens de geldigheidsduur van de catalogus zonder afzonderlijke kennisgeving worden gewijzigd.

 

(3) Voor zover de kwaliteit niet is overeengekomen, wordt volgens de wettelijke bepalingen beoordeeld of er al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434 lid 1 zin 2 en 3 BGB). Voor publieke uitspraken van de fabrikant of andere derden (bijv. reclame-uitingen) aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid.

 

(4) De aanspraken van de koper op gebreken veronderstellen dat hij heeft voldaan aan zijn wettelijke inspectie- en meldingsplicht (§§ 377, 381 HGB). Indien bij de inspectie of later een gebrek aan het licht komt, moeten wij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis worden gesteld. De mededeling geldt als onverwijld gedaan, wanneer deze binnen twee weken plaatsvindt, waarbij tijdige verzending van de mededeling volstaat om de termijn in acht te nemen. Ongeacht deze verplichting tot controle en kennisgeving van gebreken dient de koper ons binnen twee weken na levering schriftelijk in kennis te stellen van duidelijke gebreken (waaronder onjuiste en te korte leveringen), waarbij tijdige verzending van de kennisgeving eveneens volstaat om de termijn in acht te nemen. Indien de koper het gebrek niet naar behoren onderzoekt en/of meldt, is onze aansprakelijkheid voor het niet gemelde gebrek uitgesloten.

 

(5) Als het geleverde artikel een gebrek vertoont, kan de verkoper naar keuze het gebrek verhelpen (rectificatie) of een artikel zonder gebreken leveren (vervanging) voor latere prestaties. Uitval van afzonderlijke LED-chips, afwijkingen in de lichtstroom en het stroomverbruik van de goederen met +/- 10%, alsmede in de lichtkleur met +/- 150K voldoen aan de geldende normen en vormen geen gebrek.

 

6) De verkoper is niet verplicht tot het leveren van aanvullende prestaties indien het gebrek is ontstaan door de installatie of het gebruik van het goed door de klant of diens vertegenwoordiger buiten de technische parameters van het goed.

 

Daartoe behoren met name temperatuurbereik, elektrische spanning, luchtvochtigheid, ventilatiesituatie en het optreden van chemicaliën zoals ammoniakdampen.

 

(7) Wij zijn gerechtigd de achteraf verschuldigde prestaties afhankelijk te maken van de betaling van de verschuldigde koopprijs door de koper. De koper heeft echter het recht een redelijk deel van de koopprijs in verband met het gebrek in te houden.

 

(8) De koper moet ons de voor de nakoming achteraf vereiste tijd en gelegenheid geven, in het bijzonder om de gereclameerde goederen ter controle te overhandigen. In geval van een vervangende levering dient de koper de gebrekkige zaak volgens de wettelijke bepalingen aan ons terug te geven. De nakoming achteraf omvat noch de verwijdering van de gebrekkige zaak noch de herinstallatie ervan, wanneer wij oorspronkelijk niet verplicht waren deze te installeren.

 

(9) De voor de controle en de nakoming achteraf noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, komen voor onze rekening, indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek.

 

Indien echter een verzoek van de koper om een gebrek te verhelpen onterecht blijkt te zijn, kunnen wij van de koper vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten verlangen.

 

Wij vergoeden de koper in geval van gerechtvaardigde aansprakelijkheid voor materiële gebreken voor defecte producten tot een redelijk bedrag de bewezen verwijderings-/installatiekosten.

 

Voor zover een afzonderlijk product van een bestelling gebrekkig is, zijn de te vergoeden verhuis-/installatiekosten beperkt tot 1,5 maal de netto catalogusprijs van dit product.

 

Bij seriefouten is de vergoeding van de kosten beperkt tot 10% van de netto catalogusprijs van het betrokken leveringsartikel van een bestelling.

 

In beide gevallen moet echter voor het begin van de installatie-/verwijderingswerkzaamheden een kostenraming van de geplande werkzaamheden aan ons worden voorgelegd om de evenredigheid van de kosten te waarborgen. De controle vindt onmiddellijk plaats, binnen een redelijke termijn.

 

(10) In dringende gevallen, bijv. wanneer de bedrijfsveiligheid in gevaar is of ter voorkoming van onevenredige schade, heeft de koper het recht om het gebrek zelf te verhelpen en van ons de daarvoor objectief noodzakelijke kosten terug te vorderen. Van een dergelijke zelfuitvoering dienen wij onmiddellijk, zo mogelijk vooraf, in kennis te worden gesteld. Het recht op zelfuitvoering bestaat niet wanneer wij het recht zouden hebben een overeenkomstige nakoming achteraf volgens de wettelijke bepalingen te weigeren.

 

(11) Is de nakoming achteraf mislukt of een door de koper voor de nakoming achteraf te stellen redelijke termijn zonder succes verstreken of volgens de wettelijke bepalingen overbodig, dan kan de koper zich uit de koopovereenkomst terugtrekken of de koopprijs verminderen. Bij een onbeduidend gebrek bestaat er echter geen recht op terugtreding.

 

(12) Aanspraken van de koper op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten bestaan alleen in overeenstemming met § 8 en zijn voor het overige uitgesloten.

 

 § 8 Overige aansprakelijkheid

(1) Voor zover uit deze Algemene Voorwaarden inclusief de volgende bepalingen niets anders voortvloeit, zijn wij bij schending van contractuele en buitencontractuele verplichtingen aansprakelijk volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen.

 

(2) Wij zijn aansprakelijk voor schade – ongeacht de rechtsgrond – in geval van opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk

a) voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
b) voor schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.

(3) De uit lid 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor zover wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben aangenomen. Hetzelfde geldt voor aanspraken van de koper volgens de productaansprakelijkheidswet.

 

(4) De koper kan de overeenkomst wegens een plichtsverzuim dat niet uit een gebrek bestaat, alleen ontbinden of opzeggen als wij voor het plichtsverzuim verantwoordelijk zijn. Een vrij opzeggingsrecht van de koper (in het bijzonder volgens §§ 651, 649 BGB) is uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorschriften en rechtsgevolgen.

 

 § 9 Verjaring

(1) In afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen uit hoofde van materiële gebreken en gebreken aan de titel een jaar vanaf de levering.

 

(2) Zijn de goederen echter een gebouw of een voorwerp dat overeenkomstig zijn gebruikelijke gebruik voor een gebouw is gebruikt en de gebreken ervan heeft veroorzaakt (bouwmateriaal), dan bedraagt de verjaringstermijn volgens de wettelijke bepaling (§ 438 lid 1 nr. 2 BGB) 5 jaar vanaf de levering. Onaangetast blijven ook de bijzondere wettelijke bepalingen voor zakelijke vorderingen tot afgifte van goederen door derden (§ 438 lid 1 nr. 1 BGB), in geval van bedrog van de verkoper (§ 438 lid 3 BGB) en voor regresvorderingen van de leverancier bij definitieve levering aan een consument (§ 479 BGB).

 

(3) De bovengenoemde verjaringstermijnen van het kooprecht gelden ook voor contractuele en niet-contractuele vorderingen tot schadevergoeding van de koper op grond van een gebrek aan de goederen, tenzij de toepassing van de gewone wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) in het individuele geval tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. De verjaringstermijnen van de productaansprakelijkheidswet blijven in ieder geval onaangetast. Voor het overige gelden de wettelijke verjaringstermijnen uitsluitend voor de schadeclaims van de koper volgens § 8.

 

 § 10 Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

(1) Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen ons en de koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het internationale uniforme recht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De voorwaarden en gevolgen van het eigendomsvoorbehoud volgens § 6 zijn onderworpen aan het recht van de respectieve locatie van de zaak, voor zover de rechtskeuze ten gunste van het Duitse recht daarna ontoelaatbaar of onwerkzaam is.

(2) Is de koper koopman in de zin van het Duitse handelswetboek, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, dan is de exclusieve – ook internationale – bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeien onze zetel in Weißenburg. Wij zijn echter ook gerechtigd een vordering in te stellen in de algemene bevoegde rechtbank van de koper.